DIGITAL MARKETING Xu hướng tiếp thị toàn diện trên nền tảng số hóa

  • Khó khăn đăng cản trở doanh nghiệp phát triển
  • Thiếu nguồn nhân lực thực hiện chiến lược Digital Marketing

  • Chưa có sự đồng nhất trong các chiến dịch Marketing online phù hợp

  • Không tìm được marketing agency chuyên nghiệp

  • Triển khai nhiều hoạt động Digital Marketing nhưng không hiệu quả

  • Chi phí marketing truyền thống quá lớn, doanh nghiệp SMEs không thể thực hiện

  • Doanh nghiệp chưa hiểu rõ tầm quan trọng của Digital Marketing

  • Doanh nghiệp chọn Digital Marketing hay đánh mất thị phần?