CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU KHÁC BIỆT, TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Thương hiệu là tài sản vô hình quan trọng, gắn liền với chiều dài phát triển của doanh nghiệp. Để thương hiệu vững mạnh, hiện hữu trong tâm trí khách hàng đòi hỏi các nhà quản trị, chuyên gia marketing phải có chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và dài lâu.